martes, 13 de novembro de 2018

ELECCIÓNS RENOVACIÓN PARCIAL CONSELLO ESCOLAR

 


De conformidade co establecido na Resolución conxunta do 25 de setembro de 2018 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa (DOG do 08/10/2018), a XUNTA ELECTORAL deste Centro, en virtude das atribucións que lle son conferidas pola lexislación vixente, dispón a convocatoria de eleccións ao Consello Escolar segundo as seguintes normas:

1. De acordo á normativa vixente corresponde este ano corresponde elixir no presente proceso electoral a 2 pais/nais, dun total de 4 que debe ter o Consello Escolar. Os outros 2 representantes de pais/nais continúan como consecuencia da súa elección anterior no ano 2016. O quinto representante dos pais/nais será designado pola ANPA do Centro.

2. Son electores todos os pais/nais ou, se é o caso, os titores legais do alumnado matriculado no Centro e incluídos no censo correspondente que dende do día 9 de novembro está á vosa disposición na secretaría do Centro. As reclamacións ao referido censo realizaranse mediante escrito razoado dirixido á Xunta Electoral, ata as 14, 00 horas do día 16 de novembro.

3. Son elixibles os pais nais ou, se é o caso, os titores legais, que formulen a súa candidatura oficial segundo o modelo que se facilitará na secretaría do Centro ou no blogue do Centro. As candidaturas poderán ser presentadas ata as 14, 00 horas do día 19 de novembro.

4. O sorteo dos membros da mesa electoral realizarase en acto público, entre os pais que non se presenten como candidatos, o día 20 de novembro, ás 14,10.Dita mesa electoral estará composta pola Dirección do Centro, que exercerá a presidencia, e catro pais/nais ou titores legais, actuando de secretario o de menor idade.

5. O día 21 de novembro publicaranse as candidaturas admitidas.

6. A campaña electoral comprenderá dende o 22 ao 28 de novembro, ambos días inclusive.

7. As votacións realizaranse o 28 de novembro desde as 8, 50 ata as 9.15 e das 13, 45 ata as 14, 30. Cada elector deberá acreditar a súa personalidade mediante a presentación do documento nacional de identidade ou calquera outro documento acreditativo. Na papeleta de votación cada elector fará constar un máximo dun nome dos candidatos presentados.

8. Teñen dereito ao voto o pai e a nai ou, se é o caso, o titor/a legal do alumnado.

9. Finalizada a votación procederase ao escrutinio dos votos, que será público, e unha vez realizado, levantarase acta para o seu envío á Xunta Electoral do Centro.

10. A Xunta Electoral do Centro resolverá as dúbidas e reclamacións que se poidan formular.

Resolución do 25 desetembro de 2018, conxunta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos 

Modelo Candidatura 

Ningún comentario:

Publicar un comentario