Plan de convivencia

Tal como se recolle no artigo 6 do Decreto 8/2015 creouse unha comisión de convivencia que ten como
obxectivo profundizar na educación en valores en todas aquelas actividades que se desenvolvan en ou dende o Centro, establecer e manter as condicións necesarias para a mellora da convivencia e do clima xeral do Colexio Cid, impulsar as actividades e actuacións que favorezan a interrelación persoal de todos os que participan na vida do Centro, etc. facendo posible a transmisión de ideas e propostas, o debate, o diálogo e o consenso a través de adecuadas e eficaces canles de comunicación.

Normas do Centro:
·       A asistencia a clase é obrigatoria.
·       Puntualidade: O alumnado que chegue ao centro despois do horario de entrada poderá incorporarse á súa clase na seguinte hora en punto.
·       Respectar á autoridade do profesor e os dereitos dos compañeiros.
·       Non practicar xogos violentos nin utilizar obxectos duros que podan danar fisicamente ao resto dos compañeiros ou a un mesmo.
·       Coidar e respectar todos o materiais e mobiliario do centro.
·       As saídas e entradas polos corredores realizaranse en silencio, sen correr e sen levar as mans as paredes.
·       Durante o tempo de recreo ningún alumno poderá permanecer na aula nin nos corredores a non ser que estea con algunha mestra.
·       Non apropiarse indebidamente dos obxectos ou materiais do centro, de profesores ou doutros alumnos.
·       Asisitir ao centro en boas condicións de saúde e hixiene co uniforme limpo e coidado.
·       Non se comerán golosinas, nin pipas e chicles durante o recreo nin nas clases.
·       Queda prohibida a entrada no Centro con móbiles ou outros dispositivos electrónicos. No caso de detectar a presenza dalgún deste tipo de aparellos serán retirados e entregados á dirección. O pai/nai/titor poderá recollelos cando remate a xornada escolar en dúas ocasións. Na terceira recollida non se devolverá ata final de curso.
·       Constitúe un delito difundir imaxes de persoas obtidas sen o seu consetimento.

Normas para as actividades fóra do centro:
·       A correcta participación nas actividades formativas tanto escolares, complementarias e extraescolares.
·       Ter un comportamento correcto coas persoas e instalacións do lugar que se visita.
·       Os alumnos permanecerán en grupo durante a visita, podendo separarse só co permiso do profesor/a.
·       Os alumnos/as cumprirán o horario establecido para o desenvolvemento da actividade.
·      Durante o traxecto no autobús ou noutro medio de transporte utilizado observaranse as normas en todo momento.

Normas na clase:
·      Seguir as orientacións dos profesores respecto ás aprendizaxes.
·      Respectar aos demais, falando baixo sen dar voces e respectando a quenda de palabra.
·      Traer o material da asignatura.
·      Manter unha postura correcta na clase e non levantarse sen motivo.
·      Manter a aula limpa e ordenada e coidar o mobiliario.
·      Axudar aos compañeiros e compañeiras e compartir o material respectando as cousas destes.
·      Facer todas as tarefas de clase.
·      Ser amable e pedir as cousas por favor e dar as grazas.
·      Anotar na axenda o marcado polos profesores.
·      Os alumnos permanecerán nas aulas nos cambios de clase.
·      Cando un curso teña que ir a unha dependencia do centro distinta á da súa aula, farao acompañado pola mestra correspondente gardando orde e silencio.

Normas para familias:
É moi importante a colaboración e o entendemento entre as familias e as mestras para establecer un bo clima de convivencia no centro.
·       Cando xurda algún problema relacionado co centro, é aconsellable informarse e establecer un diálogo para intentar acadar unha solución, a ser posible, conxunta.
·       Os pais e nais deben respectar o horario das clases para non interrumpilas, salvo causa xustificada e ser puntuais na recollida dos nenos achegándose á porta para recollelos.
·       Respectar a dignidade e función do profesorado e de cantas outras persoas traballen no centro, así como as normas xerais de convivencia e as establecidas específicamente para este centro.

A colaboración e respeto a estas NORMAS, pode facer que a labor que se realiza no Colexio sexa de proveito para conseguir o que pretendemos: a mellor formación do alumnado, aproveitamento dos medios dos que dispón o colexio e unha orde e responsabilidade ao noso comportamento. 

O incumplimento destas NORMAS levará consigo unha serie de sancións.

NOTA: Para calquer tema grave de asunto disciplinario remitirémonos ao reglamento de réxime interno do Centro, ao Plan de convivencia recollido nas Normas de Organización e Funcionamento do Centro e ao DECRETO 8/2015, de 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, de 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar.

Ningún comentario:

Publicar un comentario