venres, 5 de novembro de 2021

ELECCIÓNS RENOVACIÓN PARCIAL CONSELLO ESCOLAR

De conformidade co establecido na Resolución do 20 de setembro de 2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional (DOG do 29/09/2021), a XUNTA ELECTORAL deste Centro, en virtude das atribucións que lle son conferidas pola lexislación vixente, dispón a convocatoria de eleccións ao Consello Escolar segundo as seguintes normas:

Corresponde este curso a renovación parcial dos membros do Consello Escolar ao longo do mes de novembro de 2021. O mandato habitual dos membros do Consello Escolar é de catro anos. A renovación do Consello Escolar tiña que terse producido o pasado ano (novembro de 2020) e adiouse pola situación sanitaria derivada da pandemia da COVID-19. Por esta razón, e para non alterar as datas das renovacións por metade dos consellos escolares, a resolución do 20/09/2021 establece no seu apartado Terceiro 2 que “co obxecto de manter os períodos de renovación, os membros do Consello Escolar elixidos conforme o proceso adiado no curso 2020/2021 serán nomeados por un período de tres cursos escolares”.

Son electores e elixibles todos os membros da comunidade escolar, pero cada membro só poderá ser candidato por un dos sectores da comunidade escolar.

As candidaturas que toca renovar son:

·         4 representantes de pais/nais.

·         2 representantes do profesorado.

Os/As que queiran presentar a súa candidatura poden recoller as papeletas na secretaría do Centro.

Ás persoas membros da Xunta Electoral, membros das mesas electorais e aos electores se lles aplicará o permiso laboral recollido no artigo 117da Lei 2/2015 do Emprego Público de Galicia e recibirán unha xustificación da dirección do centro pola súa asistencia.

CALENDARIO ELECTORAL

_ Martes 02/11/21 ás 14:15. Sorteo para a elección dos membros da Xunta Electoral.

_ Xoves 04/11/21 ás 14:15. Reunión constitutiva da Xunta Electoral.

_ Venres 05/11/21 ás 12:00. Publicación dos Censos Electorais, á vosa disposición na secretaría do Centro.

_ Do 05/11/21 ata o 15/11/21. Prazo de presentación das candidaturas á Xunta Electoral na secretaría do Centro ata as 13:45 do último día. Modelo dispoñible na secretaría ou pinchando aquí.

_ Luns 15/11/2021 ás 14:15. Reunión da Xunta Electoral para a admisión, proclamación e publicación das candidaturas admitidas.

_ Martes e mércores 16-17/11/2021. Prazo de presentación de reclamación contra a resolución de proclamación de candidaturas. A Xunta Electoral resolverá no seguinte día hábil.

_ Venres 19/11/2021. Sorteo para a determinación de vocais e suplentes da mesa electoral. Publicación dos resultados do sorteo anterior e convocatoria para a constitución da mesa electoral.

A mesa electoral estará constituída pola directora do Centro, que actuará como presidente, e catro pais, nais ou titores legais, designados por sorteo público entre os que non se presenten como candidatos e actuando como secretario/a o de menor idade. Preverase o nomeamento de suplentes, designados tamén por sorteo.

_ Mércores 24/11/2021. Eleccións desde as 09:20 ata as 10:00, e das 14:15 ata as 14:50. Cada elector deberá acreditar a súa personalidade mediante a presentación do documento nacional de identidade ou calquera outro documento acreditativo.

_ Luns 29/11/2021 ás 14:15. Reunión da Xunta Electoral para a proclamación dos candidatos elixidos. Convocatoria para a constitución do Consello Escolar.

_ Venres 10/12/2021. Constitución do Consello Escolar.

 

O Consello Escolar é un órgano principal de goberno do Centro. Polo que facemos un chamamento á participación dos distintos sectores da Comunidade Escolar.

 

 

Ningún comentario:

Publicar un comentario